Algemene Voorwaarden

IRON FILMS – ONDERDEEL VAN BILDE B.V.

Artikel 1 Toepassing

 • Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn op alle activiteiten, prijsopgaven, offertes, afspraken en overeenkomsten de onderhavige voorwaarden van toepassing.
 • Afwijkingen van deze voorwaarden binden IRON FILMS eerst, indien zulks door IRON FILMS schriftelijk wordt bevestigd.
 • Deze voorwaarden treden in de plaats van en sluiten uit alle voorwaarden, welke door de opdrachtgever zijn gesteld.

Artikel 2 Offertes

 • Alle prijsopgaven en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in schriftelijke vorm.
 • IRON FILMS kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • Offertes gelden niet automatisch en vanzelfsprekend voor herhalingen van opdrachten.

Artikel 3 Overeenkomst

 • Een overeenkomst tussen IRON FILMS en opdrachtgever wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het tijdstip waarop IRON FILMS een door de opdrachtgever akkoord bevonden offerte (mondeling en/of schriftelijk) ontvangt, welke een geldigheidsduur heeft die op het tijdstip van ontvangst door IRON FILMS (nog) niet is verlopen.
 • Alle overige overeenkomsten en later gemaakte aanvullende afspraken zijn voor IRON FILMS eerst bindend, indien en voor zover deze door IRON FILMS schriftelijk en uitdrukkelijk worden bevestigd en de opdrachtgever hiertegen niet binnen 8 dagen schriftelijk bezwaar maakt.

Artikel 4 Prijzen

 • Tenzij anders aangegeven, worden prijzen uitgedrukt in Euro’s, exclusief BTW.
 • Alle kosten welke voortvloeien uit wijzigingen in de overeenkomst, zijnde het gevolg van hetzij een aanvullende c.q. bijzondere opdracht door de opdrachtgever, hetzij een omstandigheid waarin de door de opdrachtgever verstrekte gegevens niet overeenstemmen met een eerdere opgave, worden afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 • IRON FILMS behoudt zich het recht voor om meer- en minderwerk voortvloeiend uit de overeenkomst te verrekenen met het door opdrachtgever verschuldigd eindbedrag, met een maximum van 10% op het geoffreerde eindbedrag.
 • IRON FILMS behoudt zich het recht voor om bij opdrachten met een lange doorlooptijd het totale bedrag op te splitsen in termijnbetalingen in 30 – 50% (in overleg met de opdrachtgever) waarbij de eerste termijn gefactureerd wordt bij aanvang opdracht.
 • Reisvergoeding wordt ten alle tijden berekend tegen € 0,99 per km.

Artikel 5 Levering

 • IRON FILMS zal de diensten leveren op het tijdstip dat overeengekomen is in de opdracht.
 • Door IRON FILMS gemaakte extra kosten, in verband met door opdrachtgever gewenste spoedlevering(en) en/of oplevering eerder dan bij overeenkomst voorzien, zijn voor rekening voor de opdrachtgever.

Artikel 6 Betaling

 • Behoudens andersluidend schriftelijk beding dient betaling te geschieden overeenkomstig door IRON FILMS bij offerte, opdrachtbevestiging, overeenkomst of anderszins vastgelegde betalingsvoorwaarden, onverminderd de bepalingen in deze algemene voorwaarden.
 • Indien betaling in termijnen wordt overeengekomen, ontvangt de opdrachtgever van IRON FILMS een betalingsschema. Voor elke verschuldigde betaling ontvangt de opdrachtgever een aparte factuur, waarvan de betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Facturen met betrekking tot gedeeltelijke leveringen moeten worden voldaan binnen de daarvoor geldende betalingstermijn.
 • Indien de betaling van het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn door IRON FILMS is ontvangen, is opdrachtgever aan IRON FILMS een rente van 5% per maand verschuldigd, over het uitstaande bedrag vanaf de dag dat de betaling opeisbaar is tot de dag van de algehele betaling.
 • Kosten van buitengerechtelijke maatregelen namens IRON FILMS ter incasso van haar vordering, komen voor rekening van opdrachtgever.
 • Zolang de opdrachtgever niet het volledige bedrag van de koopsom met eventuele bijkomende kosten, zoals verzendkosten en kosten zoals vermeld in het
 • voorgaande lid 3 en
 • Behoudens andersluidend schriftelijk beding dient betaling te geschieden overeenkomstig door IRON FILMS bij offerte, opdrachtbevestiging, overeenkomst of anderszins vastgelegde betalingsvoorwaarden, onverminderd de bepalingen in deze algemene voorwaarden.
 • Indien betaling in termijnen wordt overeengekomen, ontvangt de opdrachtgever van IRON FILMS een betalingsschema. Voor elke verschuldigde betaling ontvangt de opdrachtgever een aparte factuur, waarvan de betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Facturen met betrekking tot gedeeltelijke leveringen moeten worden voldaan binnen de daarvoor geldende betalingstermijn.
 • Indien de betaling van het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn door IRON FILMS is ontvangen, is opdrachtgever aan IRON FILMS een rente van 5% per maand verschuldigd, over het uitstaande bedrag vanaf de dag dat de betaling opeisbaar is tot de dag van de algehele betaling.
 • Kosten van buitengerechtelijke maatregelen namens IRON FILMS ter incasso van haar vordering, komen voor rekening van opdrachtgever.
 • Zolang de opdrachtgever niet het volledige bedrag van de koopsom met eventuele bijkomende kosten, zoals verzendkosten en kosten zoals vermeld in het
 • voorgaande lid 3 en
 • Behoudens andersluidend schriftelijk beding dient betaling te geschieden overeenkomstig door IRON FILMS bij offerte, opdrachtbevestiging, overeenkomst of anderszins vastgelegde betalingsvoorwaarden, onverminderd de bepalingen in deze algemene voorwaarden.
 • Indien betaling in termijnen wordt overeengekomen, ontvangt de opdrachtgever van IRON FILMS een betalingsschema. Voor elke verschuldigde betaling ontvangt de opdrachtgever een aparte factuur, waarvan de betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Facturen met betrekking tot gedeeltelijke leveringen moeten worden voldaan binnen de daarvoor geldende betalingstermijn.
 • Indien de betaling van het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn door IRON FILMS is ontvangen, is opdrachtgever aan IRON FILMS een rente van 5% per maand verschuldigd, over het uitstaande bedrag vanaf de dag dat de betaling opeisbaar is tot de dag van de algehele betaling.
 • Kosten van buitengerechtelijke maatregelen namens IRON FILMS ter incasso van haar vordering, komen voor rekening van opdrachtgever.
 • Zolang de opdrachtgever niet het volledige bedrag van de koopsom met eventuele bijkomende kosten, zoals verzendkosten en kosten zoals vermeld in het
 • voorgaande lid 3 en 4 heeft voldaan, behoudt IRON FILMS zich het eigendom van de goederen voor.

Artikel 8 Annulering

 • Annulering van de opdracht is alleen schriftelijk mogelijk, alle andere wijzigingen worden niet geaccepteerd.
 • In geval van annulering zal IRON FILMS reeds gemaakte kosten in rekening brengen.
 • Indien de opdrachtgever binnen 2 weken vóór de (eerste) opnamedag de werkzaamheden annuleert wordt er alleen in geval van overmacht een regeling getroffen.
 • De regeling bij annulering in geval van overmacht kan bestaan uit een eventuele ontbinding van de overeenkomst of het afspreken van een nieuwe opnamedatum.
 • Zolang de opdrachtgever niet het volledige bedrag van de geleverde diensten en producten heeft voldaan mag opdrachtgever op geen enkele wijze gebruik maken van de geleverde producten c.q. diensten.

Artikel 9 Overmacht

 • Onder overmacht zoals gesteld in artikel 8 lid 4 is sprake in het geval van overlijden van opdrachtgever(s) / betrokkene(n) of een familielid in de eerste- of tweede graad. Acute ziekenhuisopname van de opdrachtgever(s), betrokkene(n).
 • Onder overmacht ten aanzien van de uitvoering van de opdracht door IRON FILMS wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop IRON FILMS geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor IRON FILMS niet in staat is de verplichtingen na te komen. Ziekte van personeel of gehuurde crew leden worden daaronder begrepen.
 • Voor zover IRON FILMS ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is IRON FILMS gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk
  overeenkomst.

Artikel 10 Reclamatie

 • Eventuele reclamaties met betrekking tot door IRON FILMS geleverde goederen, verrichte werkzaamheden en/of opgestelde factuurbedragen dienen binnen veertien dagen na respectievelijk levering van de goederen, beëindiging van de werkzaamheden en/of verzending van de factuur schriftelijk, bij voorkeur aangetekend, bij IRON FILMS te worden ingediend onder opgave van relevante feiten en omstandigheden.
 • Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van IRON FILMS en op de wijze zoals door haar aangegeven.

AArtikel 11 Garantie

 • IRON FILMS garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 • Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal IRON FILMS de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door opdrachtgever, naar keuze van IRON FILMS vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt opdrachtgever zich reeds nu de vervangen zaak aan IRON FILMS te retourneren en de eigendom daarover aan haar te verschaffen.
 • De in deze voorwaarden genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van IRON FILMS opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

Artikel 12 Auteursrechten

 • Het auteursrecht op alle door IRON FILMS geproduceerde producties en media blijft ten alle tijden berusten bij IRON FILMS. Openbaarmaking of gebruik van video (fragmenten) anders dan eigengebruik is zonder schriftelijke toestemming van IRON FILMS uitdrukkelijk verboden.
 • Indien een overtreding inzake artikel12 lid1 door IRON FILMS wordt geconstateerd zal per gepleegde overtreding een boete van €1.000 in rekening worden gebracht. Daarnaast behoudt IRON FILMS zich het recht om de overtreding middels een gerechtelijke procedure aanhangig te maken. Hieruit voortvloeiende uitspraak zal voor beide partijen bindend zijn. Een eventueel opgelegde gerechtelijke boete zal direct opeisbaar zijn.
 • Opdrachtgever vrijwaart IRON FILMS voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom of enigerlei andere auteursrechtelijke beperkingen op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 • Het is opdrachtgever niet toegestaan veranderingen in door IRON FILMS geleverde producties aan te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • De in het kader van de overeenkomst eventueel door IRON FILMS tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van IRON FILMS, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 • Alle door IRON FILMS eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van IRON FILMS worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.
 • IRON FILMS behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 • Indien door IRON FILMS geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van IRON FILMS jegens opdrachtgever beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garantie” (artikel 11) is geregeld.
 • De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van IRON FILMS of haar medewerkers.

Artikel 14 Ontbinding

 • Onverminderd het bepaalde onder “Betalingen” wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 • Door de ontbinding worden bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 15 Recht

 • Op alle door IRON FILMS gesloten boekingsovereenkomst en/of overeenkomsten tot het verrichten van overige diensten alsmede verkoopovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. Iedere rechtsvordering uit hoofde van de gesloten overeenkomst zal worden ingesteld voor de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 16 Werkomstandigheden

 • Opdrachtgever zorgt voor een deugdelijke werkomgeving waarbij materiaal veilig opgeslagen kan worden en een werkplek aanwezig is met 220V en 3x400V aansluiting (krachtstroom). Deze krachtstroom aansluiting heeft een output van 3x16A, 50/60 Hz Netfrequentie. Bij gebruik van een aggregaat is het belangrijk dat deze minimaal 25A Full-load current heeft met een 25A Sectorzekering.
 • Opdrachtgever zorgt voor een parkeermogelijkheid op maximale afstand van
  50mtr van opnamelocatie. Eventuele bijkomende kosten hiervoor zijn voor rekening van opdrachtgever.
 • Tijdens opnamedag wordt door opdrachtgever eten en drinken verzorgt.
  Eventuele gemaakte kosten voor eten en drinken zijn voor rekening opdrachtgever.
 • Opdrachtgever zorgt voor de benodigde vergunningen en toestemmingen.

HUURVOORWAARDEN ROBOT

HUURVOORWAARDEN ROBOT

Artikel 1 : Toepasselijkheid

 • Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten met
  betrekking tot robot-, camera-, geluids- en belichtingsapparatuur, transportmiddelen en
  personeel aangegaan tussen IRON FILMS , gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, hierna te
  noemen verhuurder en haar huurder. Eventuele algemene voorwaarden van huurder zijn niet van toepassing en verhuurder is daaraan niet gebonden, tenzij zij de toepasselijkheid ervan uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
 • Alle aanbiedingen en andere uitingen van verhuurder zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, offerte, reclamemateriaal, normalisatiebladen e.d. vermelde maten en gegevens zijn niet bindend, tenzij verhuurder schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld en onverminderd de verplichting van huurder om in te staan voor de juistheid en volledigheid van door hem opgegeven gegevens.

Artikel 2 : Duur

 • De overeenkomst wordt bij het eindigen van de in de overeenkomst genoemde
  huurperiode niet stilzwijgend verlengd.

Artikel 3 : Levering en annulering

 • Alle door verhuurder genoemde en/of overeengekomen (leverings)termijnen zijn
  naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de
  overeenkomst aan verhuurder bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht
  worden genomen, doch zij zijn nimmer bindend. Bij overschrijding van enige termijn,
  zullen verhuurder en huurder zo spoedig mogelijk in overleg treden.
 • Annuleren van bevestigd huur kan uitsluitend gebeuren wanneer de verhuurder nog geen enkele inspanning gedaan heeft voor de betrokken bestelling noch financieel noch organisatorisch, en dit met een minimum van 4 dagen voor de voorziene productiedag.
 • Annulering binnen 4 dagen voor productie dag machtigt de verhuurder 25% van
  de overeengekomen offerte te factureren.
 • Annulering binnen 2 dagen voor productie dag machtigt de verhuurder 50% van
  de overeengekomen offerte te factureren.
 • Annulering op de productie dag zelf machtigt de verhuurder 100% van de
  overeengekomen offerte te factureren.

Artikel 4: Voorwaarden Robothuur

 • Op locatie dient een stabiele ondergrond te zijn die egaal en massief is en moet een puntbelasting van 400 kg p/m2 aan kunnen.
 • Voor Trillingen in beeld, veroorzaakt door een instabiele ondergrond zal de verhuurder nooit of te nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld.
 • Materialen die noodzakelijk zijn om de ondergrond te stabiliseren komen voor rekening van de huurder.
 • Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door huurder geleden, in het bijzonder ten gevolge van schade wegens stilstand, storing en slecht functioneren van de
  apparatuur of een gedeelte daarvan, of ten gevolge van vertraging bij het uitvoeren van reparaties of verrichten van onderhoudswerkzaamheden of het vervangen van onderdelen, tenzij de schade aan opzet of grove schuld van verhuurder is te wijten.  Verhuurder verhuurt Robot IDA ten alle tijde inclusief Robotoperator, die als enige de robot mag bedienen.
 • De aansprakelijkheid van IRON FILMS voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, schade wegens verlies of verminking van gegevens (bestanden), gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade wegens storing van een bedrijfsproces of van een administratieve organisatie of schade wegens overschrijving van een termijn, is uitgesloten.
 • Stroomvoorzieningen op locatie dienen tenminste 10 meter van de opname locatie te zijn. Exclusief benodigde stroomvoorzieningen voor overige apparatuur en licht op de betreffende locatie.
 • De stroomkabel van de robot is 10 meter. Onkosten die volgen omdat hier geen rekening mee is gehouden zijn voor de huurder.
 • Schade ontstaan aan de apparatuur door toedoen van anderen dan de verhuurder, zullen voor rekening van de huurder/opdrachtgever zijn.
 • Het maximale cameragewicht en toebehoren wat bevestigd mag worden aan de robot mag maximaal 12 kg zijn.
 • Een shootdag duurt inclusief installatie en pauzes maximaal 10 uur. Extra uren worden op nacalculatie doorberekend.

Artikel 5 : Slotbepalingen

 • Huurder mag de rechten, welke hij ontleent aan de onderhavige overeenkomst
  niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder, aan derden
  overdragen. Deze toestemming zal niet op onredelijke gronden worden onthouden.
 • Elk der partijen staat er voor in dat gedurende en na het einde van de
  overeenkomst alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere
  partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal
  in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze betrekking heeft op
  de door verhuurder gebruikte ontwerp-, fabricage-, en/of constructiemethoden.
 • Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst zullen
  bij uitsluiting van andere rechterlijke instanties worden voorgelegd aan de bevoegde
  rechter te ‘s-Hertogenbosch, tenzij het geschil op grond van de van toepassing zijnde
  wettelijke regeling dient te worden voorgelegd aan de Kantonrechter. Wijzigingen en
  aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk
  overeengekomen.

Pim de Bilde
IRON FILMS onderdeel van BILDE B.V.
Parallelweg 21
5223 AL ‘s-Hertogenbosch
KvK-nummer: 56854722